خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادسیاست های کلان بیمارستانرسالت بيمارستان
بيمارستان

سرکار خانم زهرا زبده 

کارشناس پرستاری 

کارشناس ارشد مدیریت 

081- 34922858 داخلی 280 

يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down