خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادسیاست های کلان بیمارستانرسالت بيمارستان
واحد تغذيه

آقای محمد کشوری

کارشناس ارشد تغذیه

081-34922858- داخلی 290

يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down