تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

دکتر الهام محمد ظاهری        ریاست بیمارستان

آقای ابراهیم بختیاری         مدیریت بیمارستان

آقای مجید زندی                    حراست بیمارستان

حجت الاسلام آقای صابر اسدبگی    امام جماعت بیمارستان

آقای سالار همتی                   مسؤل بهبود کیفیت

خانم رجبی                            مترون

خانم اسدی منش                 مسؤل منابع انسانی

خانم حاج عزیزی                 مسؤل ایمنی بیمار_ دبیر کمیته اخلاق

خانم نوروزی                        مسؤل رسیدگی به شکایات

خانم مهرابی                        مسؤل آموزش به بیمار

خانم نجمی                         مسؤل آموزش پرسنلی

خانم محسنی                      مسؤل مددکاری

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام